اطلاعیه ها

ابلاغ دستوالعمل «اخذ مصوبه كميته اخلاق در ارزيابی بالينی وسايل پزشكی»

دستورالعمل «اخذ مصوبه كميته اخلاق در ارزيابی بالينی وسايل پزشکی» توسط معاونت محترم تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف شفاف سازی فرآيند بررسی پروتكل هاي كارآزمايی بالينی وسايل پزشكی در اداره كل تجهيزات پزشكی و هم چنين نحوه اخذ كد اخلاق و ثبت آن ها در سامانه كارآزمايی بالينی ايران، به تمامی سازمان های ذی نفع ابلاغ شده است.

ادامه مطلب

ابلاغ نامه دبیر محترم کمیته اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی در خصوص ضرورت اخذ مجوز براي تاسيس مراكز مرتبط با حيوانات آزمايشگاهي

در راستاي رعايت اصول اخلاق در پژوهش با حيوانات آزمايشگاهی، راه اندازي مراكز پرورش، نگهداری و/ یا استفاده از حيوانات آزمايشگاهی بايد با مجوز كميته اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهي انجام گردد.

ادامه مطلب

فرم خودارزيابي مراكز پرورش، نگهداري و/يا استفاده از حيوانات آزمايشگاهي

مراكز مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی در جهاد دانشگاهی مي توانند با استفاده از «فرم خودارزيابی مراكز پرورش، نگهداري و/ يا استفاده از حيوانات آزمايشگاهی» عملكرد خود را پايش نمايند. همچنين، كميته های اخلاق در پژوهش جهاددانشگاهي مي توانند از اين فرم براي ارزيابي مراكز مذكور استفاده نمايند.

ادامه مطلب